Efterlevnad och integritet

compliance

Kundorienterade. Familjeorienterade. Innovativa. Framgångsorienterade. Dessa mål utgör grunden för LAPPs framgångssaga som familjeföretag och ledande tillverkare av innovativa anslutningslösningar. LAPP strävar efter att vara ett trovärdigt, ärligt och transparent företag, för vilket efterlevnad av regler och etiskt uppförande utgör grunden för all affärsverksamhet. Det är dessa värderingar som vår interaktion och vårt utbyte med våra affärspartners bygger på. Vi står för utmärkta produkter, rättvisa, förtroende och starka värderingar. Effektiv efterlevnadshantering är vår främsta prioritet.

Efterlevnad och integritet hos LAPP

  • För att skydda det förtroende som våra affärspartners, medarbetare och allmänheten visar oss varje dag har vi etablerat transparenta processer och tydliga ansvarsområden i vår företagskultur.
  • Det är bara genom lagliga handlingar och etiskt beteende som vi kan säkra våra affärsframgångar på lång sikt. På LAPP definierar vi efterlevnad som efterlevnad av lagstadgade bestämmelser, frivilliga åtaganden, interna företagsregler och etiska principer.
  • Syftet med LAPPs efterlevnadssystem är att säkerställa överensstämmelse med efterlevnadsspecifikationer och förhindra systematiska missförhållanden. Vår uppförandekod anger grundläggande principer och åtgärder för ett integrerat beteende.
  • LAPPs företagsfilosofi och strategi bygger på dessa principer. De ger vägledning och skydd åt LAPP, våra medarbetare och affärspartners.
  • Vi arbetar med att förankra dessa principer i all vår affärsverksamhet och ifrågasätter och optimerar dem kontinuerligt. Resultatet av det är att vi för förblir trogna våra värderingar.