Kvalitet, miljö & energi

A3CERT GRA%E2%95%A0%C3%A8SKALA ISO 9001 14001

Fleximark AB arbetar aktivt och målmedvetet med kvalitets- miljö- och energiledningssystem. Fleximark är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 50001.

Fleximark är även certifierade enligt Achilles samt är medlem i REPA. Fleximarks sortiment uppfyller EU direktivets "RoHS" krav. Produkter som produceras och levereras av Fleximark är även kontrollerade enligt EU direktivet REACH.

Kvalitets- och miljöpolicy

Fleximark AB är producent och leverantör av märksystem för kablar, ledningar och komponenter som fullt ut ska motsvara kundens förväntningar.

Vi ska förtjäna och behålla våra kunders tillit som partner genom att vara förtroende-ingivande, lyhörda och innovativa och leverera rätt vara, i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet.

Produktsortiment och verksamhet ska ständigt utvecklas vilket stimulerar till systematiskt arbete med förbättringar fokuserat på kundens behov, medarbetarnas trivsel och engagemang samt effektivisering av arbetssättet ur ett livscykelperspektiv.

Fleximark arbetar systematiskt med att förebygga och minska negativa miljöpåverkan. Vi följer och tillämpar miljölagstiftning och andra krav som gäller för vår verksamhet. Vårt övergripande miljömål är en ständig förbättring av ledningssystemet och vårt miljöarbete för att skydda och minska påverkan på miljön och använda resurser på ett hållbart sätt. Våra största fokusområden är våra produkter och transporter, återvinning av avfall samt marknaden för energieffektivisering. I det dagliga arbetet ska vi ta hänsyn till kretslopp och miljö genom att bl a minimera användandet av kemikalier och vara sparsamma med vår energiförbrukning.

Vi ska samverka med och påverka andra aktörer såsom våra leverantörer, transportörer, kunder och myndigheter för en hållbar användning av resurser. Vi ska ge råd till våra kunder gällande våra produkters miljöpåverkan, samt i de fall det är tillämpligt tillhandahålla miljöanpassade alternativ.

Alla medarbetare ska vara delaktiga i vårt kvalitets- och miljöarbete.

Energipolicy

Energipolicy för Lappföretag certifierade  enligt ISO 50001

Med denna energipolicy förbinder sig de deltagande företagen att kontinuerligt minska energiförbrukningen och de tillhörande C02-utsläppen på ett hållbart sätt och i enlighet med lagstadgade krav. Detta görs utifrån energimål som årligen fastställs av högsta ledningen. Grunden för måldefinitionen är konsumtions- och produktionsdata från pastan samt åtgärdens ekonomiska effektivitet.
Energipolicyn realiseras genom implementering av ett komplett energiledningssystem där:

• energiförbrukningen mäts och övervakas ständigt.
• betydande energiaspekter registreras, granskas och kommuniceras regelbundet.
• energiflöden registreras och hålls uppdaterade.
• processer och aktiviteter ses över, utvärderas och förbättras kontinuerligt vad gäller energieffektivitet.
• energibesparande åtgärder planeras och införs.
• möjligheter och risker avseende alla relevanta krav och intressenter bedöms.
• Resultaten av energibesparande åtgärder registreras, analyseras och utvärderas med jämna mellanrum.
• nödvändiga resurser och information ställs till förfogande av ledningen för att uppnå energimålen.
• energieffektiva produkter och tjänster upphandlas.

Genomförandet av energipolicyn kräver deltagande av alla anställda, tjänsteleverantörer och alla andra intressenter. Medarbetarna är utförligt informerade och involverade i energiledningsprogrammet. Denna energipolicy gäller lika för alla delar av företagen, alla aktiviteter och procedurer för att säkerställa en kontinuerlig förbättring av energiprestanda.


Vill du veta mer om Fleximarks kvalitets-, miljö- och energiarbete, kontakta oss.

bvb-logo-transparent

Byggvarubedömningen
Fleximark arbetar tillsammans med Byggvarubedömningen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Byggvarubedömningen är ett en ekonomisk förening med ett gemensamt system för miljöbedömning av byggvaror. Föreningen består av fastighetsägare, byggentreprenörer, konsulter och byggherrar, såsom NCC, PEAB, Skanska och många fler.

Fleximark arbetar kontinuerligt tillsammans med Byggvarubedömning för att alla produkter i sortimentet ska bli godkända för miljöcertifierade byggprojekt. I Fleximark online katalog finns Byggvarubedömningens logga på de produkter som är godkända av Byggvarubedömningen.

Miljöarbete
Fleximark strävar kontinuerligt efter att minimera förbrukning av emballage, restprodukter och energi. Vi källsorterar och vi arbetar med att effektivisera produktionsprocessen. Vi kontrollerar innehållet i våra produkter och samarbetar med intressenter (leverantörer, transportörer, kunder och myndigheter) för att följa upp och ständigt förbättra och utveckla miljöarbetet. Vi uppmuntrar också våra medarbetare till att ta ansvar och agera för en bättre miljö.

 

Vill du veta mer om Fleximarks godkännanden och certifieringar, kontakta oss. 

El-Kretsen

Fleximark AB är anslutet till El-Kretsen.