Leveransbestämmelser

Leveransbestämmelser (gäller from 2020-05-28)

Fleximark AB tillämpar Sveriges Verkstadsindustriers (VI) Allmänna leveransbestämmelser NL 09 samt tillägget KL 10 för leverans inom Sverige, Norge, Finland och Danmark, samt ORGALIME S 2012 för övriga länder med ändring och tillägg enligt nedan. Villkoren gäller för alla beställningar oavsett kanal; telefon, e-post eller via vår webshop.

 

Priser
Priser angivna i Fleximarks prislista är bruttopriser (med vissa undantag) och gäller exklusive moms.

Priser på kabel och kabelskor i koppar är baserade på ett kopparpris på 150 Euro per 100 kg. Vid en förändring av kopparpriset överstigande +/-10% sker motsvarande justering. För beräkning av kopparpriser, klicka här.

Vid valutaförändringar samt övriga förändringar utom Fleximarks kontroll förbehåller Fleximark sig rätten till prisjustering.

Vid expressgods debiteras hela fraktkostnaden.

Ej lagerförda artiklar, samt artiklar som beställs via vår webshop, säljs endast i hela förpackningar.


Betalning

Betalning skall, där ej annat är avtalat, vara Fleximark tillhanda senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid betalning efter fakturans förfallodag debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.


Leveransvillkor

Har inget leveransvillkor avtalats avser leveransen FCA Nyköping (Incoterms 2020).


Produktändringar
Gällande produktspecifikation återfinns i Fleximarks e-Katalog. I de fall väsentliga produktförändringar sker med bibehållet artikelnummer är Fleximark skyldigt att informera köpande kunder om denna förändring.

I det fall Fleximark insett eller borde ha insett att ändring kunnat vålla stor olägenhet, äger kunden rätt att häva köpet.


Utrustning som används inom luft- och rymdfart

Fleximark är inte skyldig att ersätta skada som köparen eller tredje part orsakats om produkterna har används i utrustning som används inom luft- eller rymdfart och skadan berodde på eller uppstod i samband med denna användning, om inte skadan orsakats avsiktligt eller i grov oaktsamhet av Fleximark.


Returbestämmelser
Följande gäller för att Fleximark skall behandla eventuellt returgods:

 1. Endast sådana returer för vilka Fleximark kan ställas till ansvar, såsom felexpediering eller fabrikationsfel, godkänns utan extra kostnad för köparen.
 2. Övriga returer måste godkännas av Fleximark. Med hänsyn till uppackningskostnader, kontroll, eventuella justeringsarbeten och omemballering, krediteras köparen fakturabeloppet med ett avdrag som för lagerförda artiklar är 30%.
 3. Retur av varor med fakturavärde understigande SEK 500 netto godkänns ej.
 4. Vid eventuell retur måste Fleximarks returföljesedel medfölja godset. Detta är ett villkor för att returen skall kunna behandlas av Fleximark. För information om returhantering se nedan.

Returhantering
Vid eventuella returer beakta följande:

 1. Kontakta Fleximark för en retursedel.
 2. Fleximark utfärdar en retursedel som ska medfölja det returnerade godset.
 3. Retur utan retursedel accepteras ej utan produkten återsändes då med obetald frakt.
 4. Returföljesedel är ej att likställa med godkänd retur (se nedanstående kriterier). 
 5. Endast sådana returer för vilka Fleximark kan ställas till ansvar, såsom felexpediering eller fabrikationsfel, godkännes utan extra kostnad för köparen. För övrigt godkända returer krediteras köparen fakturabeloppet med ett avdrag som för lagerförda artiklar är 30%.

Fleximark AB godkänner returer då följande kriterier är uppnådda

 • Varan ska vara lagerlagd hos LAPP.
 • Varan har levererats inom de senaste 12 månaderna.
 • Varan ligger i obruten originalförpackning (i förekommande fall).
 • Varan är fri från smuts, fukt, åverkan och annan yttre påverkan som gör att varan inte kan säljas vidare utan merarbete för Fleximark.
 • Varan har förvarats inomhus.
 • Varan ska finnas kvar i Fleximarks sortiment.
 • Varan ska inte vara föremål för nya direktiv, godkännanden etc. som gör varan osäljbar för Fleximark.
 • Fleximark måste, i de fall varan ej kan returneras till ursprungsleverantören, ha en frekvent försäljning på varan som gör att återtagen artikel kan säljas inom 6 månader. 
 • Fakturavärdet överstiger 500 kr.

Eller

 • Fleximark kan ställas till ansvar på grund av felexpediering eller fabrikationsfel.