REACH

Förordning (EC) nr 1907/2006 Europaparlamentet och rådet 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

EU:s kemikalielagstiftning REACH (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier), där delar av den trädde i kraft 1 juni 2007 och huvuddelen av REACH började gälla den1 juni 2008. Bilaga XVII med begränsningar och förbud började gälla 1 juni 2009.

Reach innehåller krav på tillverkare, importörer och användare av kemikalier som går längre än i tidigare lagstiftningar. Den som avser att tillverka eller importera kemikalier måste först registrera ämnena eller beredningen. Den som registrerar kemikalier ska ta fram data om deras egenskaper och bedöma riskerna.

Den som vill tillverka, importera eller använda visa kemikalier som har särskilt allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper måste ansöka om tillstånd.

Kandidatförteckningen (artikel 59 i Reach) innehål­ler kemiska ämnen som kan medföra allvarliga ef­fekter på människors hälsa eller miljö dvs. ämnen som är cancerframkallande, kan skada arvsmassan, störa fortplantningen, är långlivade, kan ansamlas i miljön eller är giftiga.

Vissa ämnen som väljs ut från kandidatförteckningen får inte användas utan särskilt tillstånd. Ämnen som kräver tillstånd för att få användas finns upptagna i bilaga XIV till Reach. Ämnen som är helt eller delvis förbjudna finns upp­tagna i bilaga XVII till Reach.

När ett ämne som finns upptaget på kandidatförteckningen ingår i en vara ställer Reach krav på att leverantören av varan ska informera sina yrkesmässiga kunder om detta när halten av ämnet är mer än 0,1 procent av varans vikt.